ABOUT

ชิมไทยจัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนสินค้าอาหารที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local wisdom) รวมถึงวัตถุดิบท้องถิ่นหายากที่น่าตื่นเต้นกับเรื่องราวและความเป็นมาเลยคัดเลือกให้ทุกคนได้ลองสัมผัส…. ว่าอาหารไทยและวัตถุดิบไทยมีคุณค่าและมีเสน่ห์มากมายเพียงใด  ส่วนรายได้จะนำไปสู่การทำการตลาดและสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้สินค้าชุมชนต่อไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

และเราเชื่อว่าอาหารมีชีวิต เราจึงเปิดพื้นที่นี้ขึ้นมาให้อาหารไทยได้เล่าเรื่องของเขา และเป็นพื้นที่สำหรับคนที่รักอาหารไทยเหมือนกันได้มาแลกเปลี่ยนให้คนทั้งโลกได้เห็น “คุณค่าของอาหารไทย” ในมุมมองที่แตกต่าง เพราะอาหารไทยเป็นทั้งศิลปะ เป็นวิถีชีวิต เป็นยาชั้นเลิศ เป็นความบันเทิงใจชั้นดี ที่ถูกสร้างสรรค์และถ่ายทอดมาตั้งแต่อดีตกาลนานโพ้นถึงปัจจุบันและคงถ่ายทอดต่อไปในอนาคต

Thai food brings us together

แล้วพบกันค่ะ…​ ไอริณ ฤกษะสาร Founder, Chim Thai