Home » Rice

Showing all 4 results

ข้าวกล้องหอมมะลินิล

$5.10
ข้าวกล้องหอมมะลินิลเกษตรอินทรีย์ต้านอนุมูลอิสระ ขนาด 1 kg.

ข้าวกล้องหอมมะลิปทุมเทพเกษตรอินทรีย์

$5.10
"ข้าวกล้องหอมมะลิปทุมเทพเกษตรอินทรีย์" โดยวิสาหกิจชุมชนวนเกษตรดงเย็น  จ.สุพรรณบุรี ขนาด 1 กิโลกรัม

ข้าวกล้องหอมมะลิแดง

$3.60
ข้าวหอมมะลิแดงเกษตรอินทรีย์บำรุงเลือด ขนาด 1 กิโลกรัม

ข้าวหอมมะลิ ดินภูเขาไฟบาราย

$5.10
ข้าวหอมมะลิเกษตรอินทรีย์ดินภูเขาไฟบาราย ขนาด 1 kg.