Home » วิสาหกิจชุมชนวนเกษตรดงเย็น

Showing all 3 results

ข้าวกล้องหอมมะลิปทุมเทพเกษตรอินทรีย์

$5.10
"ข้าวกล้องหอมมะลิปทุมเทพเกษตรอินทรีย์" โดยวิสาหกิจชุมชนวนเกษตรดงเย็น  จ.สุพรรณบุรี ขนาด 1 กิโลกรัม

ข้าวกล้องหอมมะลิแดง

$3.60
ข้าวหอมมะลิแดงเกษตรอินทรีย์บำรุงเลือด ขนาด 1 กิโลกรัม

ผักชมจันทร์

$4.20
ผักชมจันทร์บำรุงธาตุ ขนาด 1 กิโลกรัม